donderdag 20 juni 2013

Laatste nieuws van MuzeRijk

MuzeRijk gaat echt "ons" centrum worden. De bouw schiet al flink op.
Om jullie goed op de hoogte te houden heb ik op de website in de linkerkolom een vakje gemaakt waar altijd het laatste nieuws van MuzeRijk getoond wordt.

dinsdag 26 februari 2013

Repair Café ook in Uden


Er zijn weer vele stappen gezet.
Op woensdag 13 maart een bijeenkomst voor vrijwilligers en belangstellenden en op 10 april de officiële eerste bijeenkomst.

Wij zoeken vrijwilligers voor reparaties en meehelpen in de organisatie, dus mensenen die mee willen helpen naar de bijeenkomst komen.


Repair Café in Uden

Het gebiedsplatform West heeft het initiatief genomen ook in Uden te starten met een Repair Café.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag. Eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die we met zijn allen produceren.

Het eerste Repair Café werd gehouden in oktober 2009, in Amsterdam-West. Martine Postma organiseerde dit – in eerste instantie eenmalige – evenement in samenwerking met stadsdeel West.

Kickoff Repair Café in Uden!
Op woensdag 13 maart 14:00 uur wordt een eerste middag gehouden, waar vrijwilligers voorlichting krijgen en belangstellenden kennis maken met het Repair Café.

Naast reparaties gaan wij in het Café een hoek inrichten, waar mensen met vragen op het gebied van hun telefoon, iPod, iPad, tablet, camera etc. terecht kunnen en waar ze voorlichting krijgen HOE ze nog meer gebruik kunnen maken van functies op die apparaten. Leerlingen van het Udens College sector VMBO zullen in toerbeurt meedraaien.Opening Repair Café Uden
We starten op 10 april van 13.00 -16.00 uur. Het Repair Café Uden zal iedere 2de woensdag van de maand gehouden worden in

Sporthal de Ring, Klarinetstraat 4 in de Bitswijk te Uden
(zal vanaf jan 2014 de nieuwe multifunctionele accommodatie MuzeRijk worden).Voor aanmeldingen of vragen kunt u terecht repaircafeuden@gmail.com of bij één van de initiatiefnemers van Repair Café Uden:
·         Annie van Genugten, 06-54923085, annievangenugten@planet.nl
·         Ary Stuifbergen, 06-30387011, astuifbergen@gmail.com


Voor meer informatie over Repair café  www.repaircafe.nl

dinsdag 22 januari 2013

dinsdag 27 november 2012

Bewoner Kornetstraat maakt film over U van UdenPeter Weyers, bewoner aan de Kornetstraat heeft de werkzaamheden rondom de U van Uden met zijn videocamera in beeld gebracht. Zijn betrokkenheid is begonnen met het omhakken van de zo karakteristieke bomen aan de Kornetstraat.  Wat daarvan nog rest zijn nog een paar schijven van die bomen. Zij kregen een laatste rustplaats in zijn tuin.

Met dit videodocument heeft hij vooral de werkers aan de weg een podium  gegeven. Een geweldig buurt initiatief! Begonnen met kruising Kornetstraat /Paukenstraat met het rooien van de bomen is hij uiteindelijk geëindigd op het Lievevrouwenplein.  Een hommage dus aan de wegwerkers, dagdagelijks onder allerlei weersomstandigheden bezig met het vernieuwen en verfraaien van de weg.  Van diep in de grond met de riolering tot met het wegoppervlak. Vierkante meters maken!


De video is met medewerking van Balast Nedam overhandigd aan de medewerkers van Balast Nedam en de projectmedewerkers van de gemeente.

Een onderhoudend filmdocument van ongeveer anderhalf uur. Het oorspronkelijk materiaal is in tijd veel langer maar werd bewerkt door Hennie Ijzerman. Een trailer is hierboven geplaatst.

zaterdag 24 november 2012

Oude foto

Gevonden op Facebook bij de groep "Je bent pas Udenaar ...."

De begeleidende tekst:
De compleet nieuwe wijk (muziek wijk) in de Bitswijk, had natuurlijk ook een 
buurtwinkelcentrum nodig. De eerste was de Lorijn's Kroon supermarkt aan de Klarinetstraat. Vooraan het houten frietkot. Jaren later werd compleet nieuw gebouwd op de hoek Kornetstraat/Muziekplein
Frietkot was van Piet de Beer


Maarten Peerenboom heeft ook nog een foto geplaatst met de toevoeging:
Lorijn's supermarkt.

1e klus van mijn vader in 1968 vanuit Limburg naar Uden verplaatst


zondag 11 november 2012

Geluidshinder nacht 13 op 14 november

Ontheffing geluidhinder bouwactiviteiten Klarinetstraat 4
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij ontheffing heeft verleend op grond van artikel 8.4, lid 2 van het Bouwbesluit en artikel 4.6, lid 2 van de Algemene plaatselijke Verordening. De ontheffing is verleend aan BAM Utiliteitsbouw B.V., Insulindelaan 115 te Eindhoven voor het uitvoeren van geluidhinderveroorzakende bouwactiviteiten op de bouwlocatie Klarinetstraat 4 te Uden in de nacht van 13 op 14 november 2012 tot ongeveer 8.00 uur.
Bekendmakingtype: geluidvergunning
Uitgever: Gemeente Uden
Locatie:
Publicatiedatum: 2012-11-08

donderdag 8 november 2012

Gebiedsplatform West

Onze straat, buurt en wijk ligt binnen het gebied Uden West. Er is daar en zogenaamd Gebiedsplatform actief. Ary Stuifbergen en Hans van Alphen zijn daar in actief. Er is voor West een gebiedsontwikkelingsplan gemaakt met daar in de problemen in de wijk en de mogelijke oplossingen. Ook om andere ontwikkeling een beetje te volgen wil ik jullie opmerkzaam maken op de navolgende sites van de gemeente pagina: Uden West Mijn Wijk en als je de voortgang van Muzerijk wilt volgen dan de nieuwspagina van Muzerijk. U kunt zich daar abonneren op een nieuwsbrief. Veel leesplezier!

maandag 24 september 2012

Extra parkeerplaats tijdens bouw MuzeRijk en speeltuintje

Via Gebiedsplatform West en Klankbordgroep MuzeRijk zijn de parkeerproblemen in de periode van de bouw van MuzeRijk aangekaart bij de gemeente.

Onderstaand het antwoord van afdeling Openbare Werken, op de vragen die gesteld zijn.
  white space
Parkeren Bugelstraat
Het is juist dat in een vroeg stadium van het project, is aangegeven dat langsparkeerhavens aangelegd zouden worden in de Bugelstraat. Deze zouden aan de zijde van de groenstrook aangelegd worden. Later is in gezamenlijk overleg met de projectgroep besloten om dit niet te doen. 
white space
Parkeren Luitstraat
Het voorstel om haakse parkeervakken in de Luitstraat (zijde sporthal) te maken hebben we ook bekeken. Hier bevindt zich nu een langsparkeerstrook waar minimaal 6 auto's kunnen parkeren. Ook hier zouden haakse parkeervakken enkel mogelijk zijn tussen de aanwezige bomen. Hierdoor ligt het aantal te creëren parkeerplaatsen gelijk met het aantal parkeerplaatsen in de huidige langsparkeerstrook. Hiermee worden dus geen parkeerplaatsen gewonnen.


white space
Voorstel gemeente
Ter compensatie van de parkeerplaatsen die bij de sporthal zijn vervallen, wil de gemeente aan de Luitstraat (tegenover de sporthal, aan de zijde van het speelterrein) extra verharding aanbrengen. Deze extra verharding gaat in eerste instantie dienst doen als parkeerterrein (ca. 20 parkeerplaatsen). Later wordt deze extra verharding samen met het bestaande speelterrein ingezet als tijdelijke speelplaats voor de Bitswijkschool. Zie tekening.
Ook gaat de gemeente met de aannemer in gesprek om te benadrukken dat er netjes en veilig geparkeerd dient te worden. Feit blijft dat een groot bouwproject als deze altijd overlast met zich meebrengt. We zullen samen trachten deze overlast tot een minimum te beperken.
white space
Speeltuintje
De invaliden wip is inmiddels weg, en is geschonken aan Stichting Zelo aan De Wieken 29-31 in Uden. Daarnaast zijn enkele stuiken hard gesnoeid om meer doorkijk te creëren. De definitieve inrichting van het speeltuintje zal nog even op zich laten wachten. Het speeltuintje gaat namelijk eerst dienst doen als speelterrein voor de kinderen als fase 2 van de school gesloopt wordt.

maandag 10 september 2012

Wipwap is verwijderd

De brug is het speeltuintje is verwijderd.
De gemeente heeft vanmorgen de invalide klapbrug verwijderd.
De geluidsoverlast 's nachts is daarmee voorbij.
Een reeds lang gekoesterde wens en een al lang gelden toezegging is hiermee in vervulling gegaan.maandag 3 september 2012

BROEM-dag Veilig Verkeer Nederland


Tijd voor een opfriscursus voor 50-plussers.

In de jaren waarin u aan het verkeer deelneemt, is er veel veranderd. Het kan daarom geen kwaad om uw rijvaardigheid nu onder de loep te nemen.
Dat kan tijdens de BROEM-cursus die Afdeling Uden van Veilig Verkeer Nederland organiseert op woensdag 3 oktober, voor- of namiddag, in Eigen Herd, Rooijsestraat 32.
U maakt een flinke autorit, vergezeld door een erkende rijinstructeur.
Deze geeft u daarna, onder vier ogen, tips en adviezen over uw rijstijl.
Verder krijgt u theorie over de nieuwere verkeersregels, ogentest, hoortest, reactietest enz. Na afloop ontvangt u ook nog een naslagwerk.
Voor de goede orde: het gaat hier niet om een herexamen.
Ons enige doel is ervoor te zorgen dat u voor langere tijd en op een plezierige manier zelfstandig aan het verkeer kunt blijven deelnemen.

Aanmelden
Alle 50-plussers uit Uden, Volkel of Odiliapeel kunnen gratis deelnemen.
U kunt zich opgeven met vermelding van naam, voorletters, adres, postcode, man/vrouw, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres. 
Aanmelden is mogelijk per e-mail aan vvnuden@mail.com of VVN Afdeling Uden, Postbus 395, 5400 AJ UDEN. Meer informatie kunt u opvragen via telefoonnummer 06  30 928 319  

dinsdag 21 augustus 2012

Nationale Burendag zondag 23 september

Na de zomervakantie was er toegezegd dat er een informatief moment voor alle belangstellenden ge-organiseerd zou worden rondom 
MuzeRijk en de laatste ontwikkelingen. Nu is vanuit de buurt het plan opgevat om deze informatieve bijeenkomst te koppelen aan de Nationale Burendag. Dit valt in het weekend van 22 en 23 september a.s.


Mensen zijn van harte welkom op zondag 23 september van 14.00 tot 18.00 uur in sporthal de Ring!


Na overleg met enkele betrokkenen is er besloten een dag te organiseren met voor ieder wat wils, waarbij tot doel gesteld is iedereen te informeren over de ontwikkelingen van MuzeRijk, en mensen te activeren mee te doen en te enthousiasmeren voor alle activiteiten die straks in MuzeRijk plaats zullen vinden. De ontmoeting zal deze middag centraal staan, waarmee er al een voorzetje genomen wordt op de Ontmoetingsruimte in het toekomstige MuzeRijk aan de Klarinetstraat.

Lees alles hierover op de websit van Muzerijk http://muzerijk-uden.nl/nieuws/48/Bure

maandag 16 juli 2012

Proosten bij Mientje en Piet

De straat was op zondag 15 juli bij Piet en Mientje van Gennip in de Vrije Teugel om hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.


vrijdag 13 juli 2012

Temperatuur in de Jumbo winkelIk hoor heel veel mensen klagen over de temperatuur in de Jumbo winkel.
In plaats van klagen kunnen wij er natuurlijk ook iets aan doen.

Geef uw mening in de enquête die links op de pagina staat.
De enquête sluit eind augustus.
Het resultaat zal aan de directie van Jumbo medegedeeld worden. Het schijnt dat ze naar klanten luisteren.
24/09/12 Er waren slecht 7 reacties gegeven, dus te weinig om er iets mee te doen.

Hiep, hiep, hoeraPiet en Mientje van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.


Vandaag, vrijdag 13 juli, zijn Piet en Mientje van Gennip-Dekkers 50 jaar getrouwd.
De dochter heeft al het huis versierd.


Zondag vieren ze het met een receptie bij De Vrije Teugel.In het Udens weekblad stond woensdag 11 juli een mooi artikel over Piet en Mientje.

woensdag 20 juni 2012

Uitnodiging borrelen en onthulling bouwbord Muzerijk

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bestekken, de Europese aanbesteding voor de bouw, het aanvragen van de vergunningen, het opstellen van de contracten, het regelen van de tijdelijke huisvesting en sloop en het onderzoeken hoe het pand het beste geëxploiteerd kan worden. 

Het is de bedoeling dat op 1 augustus gebouwd gaat worden. Op 22 juni is het de laatste schooldag dat een deel van het pand er staat. Op maandag 25 juni gaat de hamer er in.
Ik ben blij dat ik jullie kan uitnodigen voor het onthullen van het bouwbord op vrijdag 22 juni a.s.
Het programma is als volgt:

16.15 uur De projectleider heet iedereen welkom
16.20 uur woordje wethouder Thijs Vonk
16.25 uur kinderen slopen een deel van de school met hamer
16.30 uur onthulling bouwbord met partijen
Vervolgens in oude Bitswijkschool borrelen
Jullie zijn van harte welkom. Ook buren of andere geïnteresseerden zijn welkom, dus neem zoveel mogelijk mensen mee, zodat we er een feestelijke bijeenkomst van kunnen maken.
Ik hoop jullie allen op 22 juni te kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Janny Straatsma

woensdag 30 mei 2012

Afsluiting Best Talent West

Beste leden Gebiedsplatform West,
Het project Best Talent West wordt afgesloten in de Week van de Amateurkunst (WAK week)
Namen mijn samenwerkings- partner Henriette Renders ( MIK) stuur ik jullie bijgaand,
 • Het programma van de Wak week
 • zaterdag 2 juni is de officiële opening op de Bistwijkschool. Kinderen van de basisscholen in gebied West waren deelnemer aan het project Best Talent West. Zij openen de Wakweek met een Dans "Het Danseiland".
 • donderdag 7 juni, meezingavond in de Nieuwe Pit in de Bogerd. Iedereen is hier van Harte welkom!
 • en tot slot een aankondiging van de kunstmarkt op 4 juni.
Jullie zijn van Harte welkom. Tevens wil ik vragen deze uitnodigingen/aankondigingen per mail doorte sturen naar zoveel mogelijk bewoners uit je wijk/het gebied West en in Uden.
Als er vragen zijn, zal ik woensdag tijdens de vergadering toelichting geven.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Jeanne Hollemans
Opbouwwerker
 
 
Vivaan locatie Uden
Herpenstraat 60
5402 KR Uden
Postbuss 272
5400 AG Uden
(0413) 26 78 82
06-81 93 45 78

dinsdag 17 april 2012

17/04/12 Een boom opzetten

Vanmorgen vroeg waren ze al druk bezig in de straat. Er zijn allerlei voorbereidende werkzaamheden voor Muzerijk aan de gang.

Bij de voorbereiding horen ook het verplaatsen van bomen. Een indrukwekkend werk.
Eerst wordt een groot gat gegraven, dan wordt een boom uitgestoken en naar het gat gebracht.

Daar geplaatst en "klaar-is-kees". Zo simpel maar een secuur werk wat door de mannen van Copijn vakkundig gedaan wordt.
Volgens het reclamebord op de machine doen ze niets anders.Bij het plaatsen blijkt een lantaarnpaal in de weg te staan.
Een man klimt soepel in de boom (touw over tak, vasthaken, omhoogtrekken, motorzaag omhoog, takken afzagen en weer omlaag). Geen hoogtevrees.
Man heeft waarschijnlijk als kleine jongen daar al plezier in gehad.
Er is een filmpje gemaakt van het plaatsen van de boom (duurt ruim 8 minuten).
donderdag 26 januari 2012

Nieuwe uitbreiding van Muziekplein Blog (extra service)

De enthousiaste werkers aan de Muziekpleinblog zoeken steeds naar mogelijkheden om de informatie zo goed mogelijk bij de mensen te brengen.

Eén van de nadelen van een website is dat iemand geregeld moet kijken of er iets nieuws is geplaatst. En vaak kijken om te ontdekken dat er geen nieuws is, is niet stimulerend.

Wij hebben nu een mogelijkheid gemaakt om er voor te zorgen dat nieuwe berichten automatisch per e-mail gezonden kan worden naar iemand. Dus als er een nieuw bericht geplaatst wordt en u heeft opgegeven dat u via e-mail daarvan een melding wilt ontvangen dan komt dit nieuwe bericht automatisch via email bij u binnen.

Links boven ziet u u de tekst "EEN EMAIL ONTVANGEN VAN EEN NIEUW BERICHT?" Als u daar uw e-mail adres invult en vervolgens op de knop Submit klikt dan komt er een scherm waarin u dit dient te bevestigen, dan komt er een e-mail om te vertellen dat u zich hiervoor opgegeven heeft. In de e-mail wordt nogmaals gevraagd om dit te bevestigen en van dan af ontvangt u 1 x per dag een email van een nieuw bericht (of een verzameling van alle berichten van gisteren). En dit uiteraard alleen maar als er een nieuw bericht geplaatst is.

Wij (Hans en Ary) hopen dat u hiermee de gelegenheid heeft om goed geïnformeerd te zijn van het laatste nieuws over Muziekplein en zaken rondom onze straat.

Het nieuwe ziekenhuis Bernhoven


Op Skyline TV worden om de (ongeveer) 2 weken filmpjes uitgezonden over de nieuwbouw van het ziekenhuis.
Deze filmpjes zijn te zien

 1. 01/07/11 Hoogste punt  
 2. 23/09/11 Nieuwbouw ziekenhuis na 1 jaar  
 3. 02/11/11 Skyline volgt ziekenhuis  
 4. 29/11/11 Voorproefje kamers  
 5. 14/12/11 Verkeer rondom ziekenhuis 
 6. 10/01/12 Bouw receptie 
 7. 25/01/12 Kilometers kabel

24/01/12 Vertraging U van Uden

Skyline TV 24/01/12 over vertraging van U van Uden